Deltagarinformation

FÖLJANDE INFORMATION SKA LÄSAS OCH ERKÄNNAS AV VARJE DELTAGARE INNAN DELTAGANDE I AKTIVITETER

Din instruktör är ansvarig för övningarnas och drillarnas säkerhet och hens instruktioner måste följas noggrant. Du måste hela tiden beakta dina träningspartners säkerhet.

Med avseende på mitt välkomnande och deltagande i Playing for Lifes aktiviteter är jag införstådd med att fysisk aktivitet kan vara farlig och involverar risk för allvarlig skada, förlamning och/eller dödsfall. Jag erkänner och accepterar härmed fullt ansvar för alla risker, oavsett om de har identifierats i denna information eller ej, även de risker som uppstår på grund av oaktsamhet från mina träningspartners. Mitt deltagande är helt frivilligt. Jag tar fullt ansvar för mig själv och för alla kroppsliga skador.

Jag förstår att allt deltagande i Playing for Lifes aktiviteter med handikapp, försvagningar, eller krämpor som skulle kunna vara skadliga eller osunda för hjärtat, min säkerhet, och mitt fysiska tillstånd först bör godkännas och rekommenderas av en läkare.

Genom att delta i Playing for Lifes aktiviteter så garanterar jag att min försäkring täcker eventuella olyckor och olycksfall under träningstid.

JAG HAR LÄST OCH FÖRSTÅR DEN FÖREGÅENDE INFORMATIONEN OCH ERKÄNNER DEN HÄRMED FRIVILLIGT.